Xử lý rò rỉ nước chống thấm bể xử lý nước thải

Bề mặt bê tông có hiện tượng rò rỉ nước tại các lỗ ti và mạch dừng thi công của bể chứa nhà máy Giấy SCG KCN Mỹ Phước, Tỉnh Bình Dương.

Bề mặt ngoài bể xử lý nước thải có hiện tượng nước thấm chảy thành dòng. Chúng tôi tiến hành khảo sát đưa ra phương án xử lý chống thấm vị trí rò rỉ nước tại các vị trí mạch dừng thi công , lỗ ti và vị trí bê tông rỗ.

 

Hiện trạng thấm quanh tường

Đang bơm keo UF-3000 xử lý những vị trí rò rỉ nước

Bề mặt khô trắng sau khi đã xử lý chống thấm